Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Apa itu zakat di dalam Islam

Apa itu zakat di dalam Islam

Zakat ialah ibadah harus untuk umat Muslim. Kewajiban ini, tertulis di dalam  Quran. Zakat pula tercantum dalam rukun Islam yang ke 4 serta jadi salah satu faktor pokok untuk tegaknya syariat Islam. Menunaikan zakat merupakan aktivitas yang harus dicoba untuk tiap muslim yang sudah penuhi syarat- syarat tertentu.
Berikut uraian lebih lengkap menimpa penafsiran, hukum, ketentuan, keutamaan, dan jenis- jenis zakat cocok dengan syarat dalam syariat Islam.
zakat

Zakat

Zakat  secara bahasa artinya berasal dari kata dalam bahasa Arabزكاة = zakah bermakna suci, bersih, produktif, berkat, dan tumbuh. Bagi sebutan, zakat merupakan beberapa harta yang harus dikeluarkan oleh umat Muslim serta diberikan kepada kalangan yang berhak menerimanya cocok dengan ketentuan yang sudah diresmikan. Penafsiran zakat tertulis dalam QS Al- Baqarah 2: 43,
وَأَقِيمُواالصَّلَاةَوَآتُواالزَّكَاةَوَارْكَعُوامَعَالرَّاكِعِينَ
“ serta dirikanlah sholat, bayarlah zakat serta rukuklah beserta orang- orang yang rukuk’”
Sadaqah dan zakat mempunyai perbedaan kalau sedekah hukumnya sunah yaitu apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Sementara untuk zakat hukumnya wajib bagi yang masuk syaratnya. Ayat di atas menerangkan kalau mereka yang beragama Islam kemudian mengerjakan salat secara benar serta menunaikan zakat, mereka tercantum dalam orang- orang yang ruku’, ialah terkategori bagaikan umat Nabi Muhammad SAW.
Hukum Menunaikan Zakat
Zakat ialah wujud ibadah semacam salat, puasa, serta yang lain yang sudah diatur bersumber pada Angkatan laut(AL) Quran serta sunnah. Ibadah ini tercantum dalam rukun Islam yang keempat serta jadi salah satu faktor berarti dalam syariat Islam. Sebab itu, hukum membayarkan zakat merupakan harus untuk tiap Muslim yang sudah penuhi syarat- syarat zakat. Tidak hanya ibadah harus, zakat pula ialah aktivitas amal sosial kemasyarakatan serta kemanusian yang bisa perkembang cocok dengan pertumbuhan umat manusia.
Syarat- syarat Harus Zakat
Tiap orang harus menunaikan zakat bila mempunyai syarat- syarat harus zakat semacam tertulis di dasar ini.
 •  Islam
 • Zakat cuma dikenakan kepada orang- orang yang beragama Islam.
 • Berakal serta Baligh/dewasa
 • Dipunyai secara sempurna/ merupakan miliknya  yang sah
 • Harta yang hendak dizakatkan ialah kepunyaan sendiri di tangan orang serta tidak berkaitan dengan hak orang lain, ataupun harta tersebut disalurkan atas pilihannya sendiri.
 • Menggapai nisab/mencapai batas perhitungan zakat ( zakat calculator )

Nisab zakat adalah merupakan batas antara apakah kekayaan itu harus zakat ataupun tidak. Jadi, harta yang dipunyai seorang sudah menggapai nisab, hingga kekayaan tersebut harus dizakatkan.

Zakat kapan dibayarkan?

Untuk zakat fitrah wajib hukumnya dilakukan setelah menjalankan Puasa di bulan Ramadan yang harus sudah dibagikan sebelum sholat Idul Fitri
Keutamaan Menunaikan Zakat
Berikut merupakan khasiat kala seorang melaksanakan kewajiban zakat:
 • Mereka yang membayarkan zakat tetap merasakan kebahagiaan di dunia serta pula di akhirat nanti.
 • Seorang yang sudah membayar zakat akan semakin mempunyai rasa dan keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT serta dapat tingkatkan keimanan dan  ketaatan kepada Allah SWT.Selain telah menunaikan kewajiban, seseorang yang telah membayar zakat juga akan memperoleh pahala yang besar, semacam yang tersirat di dalam Quran surat Al- Baqarah: ayat 276 yang menerangkan“ Allah memusnahkan riba serta menyuburkan sedekah.”
 • Allah hendak menghapus seluruh dosa yang dipunyai oleh seorang yang membayarkan zakat.
 • Seorang yang menunaikan zakat tetap diiberikan petunjuk serta anugerah dalam seluruh urusan.
 • Harta yang dipunyai jadi barakah/berkah, dan tumbuh terus menjadi baik serta banyak.

Jenis- jenis Zakat

Ada 2 tipe zakat, ialah:

1. Zakat Fitrah/zakat al fitr

Zakat fitrah merupakan zakat yang harus dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadhan kepada yang berhak menerima zakat. Yang berhak menerima zakat fitrah adalah:
 • Fakir yaitu orang yang memiliki sedikit harta dan tidak memiliki penghasilan.
 • Miskin
 • Amil: yang mengurusi zakat
 • Mu'allaf: orang yang baru masuk Islam
 • Riqab: Memerdekakan Budak.
 • Gharim yaitu Orang yang mempunyai hutang...
 • Fi Sabilillah: Lembaga atau perorangan yang bergerak di jalan Allah, 
 • Ibnu Sabil: yaitu orang yang dalam posisi sedang di perjalanan untuk melakukan perjalanan jauh 
Besar zakat ini setara dengan 2, 5 kilogram ataupun 3, 5 liter beras ataupun bahan makanan pokok per jiwa. Tetapi, beras ataupun santapan pokok tersebut bisa ditukar dengan duit senilai 2,5 kilogram ataupun 3, 5 liter beras serta diberikan kepada lembaga- lembaga penyalur zakat. Tidak hanya buat dirinya sendiri, seorang pula harus membayarkan zakat fitrah buat seluruh orang yang terletak dalam tanggungannya tercantum kanak- kanak ataupun orang tua.
2. Zakat Harta( Maal) : zakat harta
Zakat yang dikeluarkan seseorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta penemuan, hasil bekerja atau emas serta perak.

Perhitungan zakat ( zakat calculator )

Sebagai contoh berapa zakat emas yang harus dibayar? Dan berapa zakat yang harus diberikan?Bagaimana zakat dihitung?

Sebagai gambaran Zakat maal bisa dihitung dengan rumus:
2, 5% X jumlah harta yang tersimpan sepanjang 1 tahun
Tiap- tiap tipe harta mempunyai perhitungan sendiri- sendiri. Buat hewan ternak semacam sapi, kuda, serta kerbau mempunyai nisab 30 ekor. Disini berarti bahwa kalau ada orang yang memilik 3 jenis hewan itu yang tiap jenis 30 ekor atau lebih maka harus mengeluarkan zakat untuk masing masing jenis hewannya yang memenuhi batas bayar zakat ( nisab ). Sedangkan buat kambing serta domba mempunyai nisab 40 ekor serta unta 5 ekor. Buat harta emas, bila telah menggapai 20 dinar( setara 85 gram) serta 200 dirham perak( setara 672 gram perak), dalam setahun dikenakan harus zakat sebanyak 2, 5% dari total harta yang dipunyai.

Zakat untuk emas

Perhitungan zakat untuk emas bisa di contohkan sebagai berikut: Sebagai contoh jika seseorang memiliki lebih dari 85 gram emas murni dari dia diperlukan untuk membayar potongan berapa kartu dia diharuskan membayar dia diharuskan untuk membayar 2,5%, mari kita ambil contoh A orang misalnya dia punya 120 gram emas, dia memiliki 120 gram emas sehingga dia lulus kelayakan untuk membayar karena dia telah melebihi nisab yaitu punya lebih dari 85 gram. Kami menggunakan kalender Bulan sebagai Islam kalender jadi jika kita menghitung berdasarkan pada kalender bulan atau hijriyah maka kita harus membayar 2,5% sebagai zakat, jadi bagaimana kami menghitung 120 ini gram dengan 2,5 persen sebagai zakat maka hasilnya menjadi 3 gram. Untuk kemudahan pengertian misalnya satu gram emas sama dengan 700.000 rupiah  maka orang ini harus membayar senilai 3 gram yang berarti 2.100.000 rupiah dalam satu tahun.

Dapatkah zakat diberikan kepada non muslim?

Ada beberapa pendapat mengenai hal ini. Menurut Imam syafei tidak diperbolehkan memberikan kepada non muslim, kecuali non muslim itu sebagai panitia yang menyerahkan dan mengurus zakat atau disebut amil. Sementara menurut Imam Abu Hanifah dan muridnya Muhammad diperbolehkan memberikan zakat kepada non muslim dzimmi yang fakir kecuali untuk zakat mal tidak diperbolehkan. Dan kalau menurut mazhab Hanbali maka  boleh saja memberikan  zakat kepada non Muslim yang merupakan panutan untuk kelompoknya dengan syarat memiliki satu atau 2 dari alsana ini; yaitu alsan untuk berharap orang itu masuk islam dan alasan demi ketentraman yang ditakutkan akibat bila tidak diberikan zakat. 
Wallahu a‘lam.

Zakat Online

Dikala ini, zakat dapat kalian tunaikan model zakat online lewat Kitabisa. Kitabisa sudah berkolaborasi serta didukung seluruhnya oleh Tubuh Amil Zakat Nasional( BAZNAS), Rumah Yatim, Dompet Dhuafa, Lazismu, Rumah Zakat, Baitul Maal Hidayatullah( BMH), Global Zakat ACT, serta NU Care- Lazisnu. Tidak hanya zakat maal, kalian pula dapat menunaikan zakat fitrah di Kitabisa.

Saat sebelum membayarkan zakat, kalian pula dapat menghitung besarnya zakat yang wajib dikeluarkan memakai kalkulator zakat. Dibanding dengan menghitung secara manual, menghitung zakat dengan kalkulator zakat lebih gampang serta jauh dari kekeliruan.

Post a Comment for "Apa itu zakat di dalam Islam"